Ubezpieczenia majątkowe

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia dalszej działalności przedsiębiorstwa, nawet w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne szkody, jest ubezpieczenie majątku. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku zabezpieczają majątek przedsiębiorstwa od szkód wynikających z wystąpienia któregoś z wymienionych w umowie ubezpieczonych ryzyk.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa od szkód powstałych w wyniku wszystkich możliwych przyczyn z wyjątkiem tych, które jednoznacznie zostały wymienione w umowie jako wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Konsekwencją szkody materialnej może być długotrwała przerwa w działalności która kosztuje firmę utratę pozycji rynkowej lub skutecznie eliminuje ją z rynku. Ubezpieczenia zysku utraconego wskutek ww. szkód materialnych pozwoli na zmniejszenie poniesionych strat oraz refundację poniesionych kosztów.